I det här exemplet ska vi titta på 2 moment i en SharePoint webpart där vi dels gör anrop till xVis för att hämta ut dagensbesökare, dels gör anrop för att registrera besökare.

Hämta lista över dagens besökare

Flöde:

  1. Anrop till xVis API
  2. xVis returnerar dagens besökare, i HTML
  3. Vi visar returnerad HTML i koden.

(I vårt exempel har vi hårdkodat adressen till besökssystemets API i förtydligande syfte, detta kan t. ex läggas in i web.config).


private void GetHTML()
{
string strUrl = "https://demo.xvis.se/api/";
string strRequest = "visitorlist.aspx?apikey=ABCDE&usesettings=true&return=html <- =1&template=sharepoint.tpl";
System.Net.HttpWebRequest request = <- (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(strUrl + strRequest);
request.ProtocolVersion = System.Net.HttpVersion.Version11;
request.Method = "GET";
request.Accept = "text/html";
request.ContentType = "text/xml;charset=\"utf-8\"";
WebResponse response = request.GetResponse();
Stream responseStream = response.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
return reader.ReadToEnd();
}

För att hämta vår besökslista, gör vi alltså ett API anrop med objektet System.Net.HttpWebRequest request. Vi läser sedan en ström, och får vårt svar i objektet StreamReader reader som vi returnerar.

Vi skjuter sedan in detta, där vi vill ha det i webparten:


this.Controls.Add(new LiteralControl(GetHTML()));

Enkelt. I nästa del tittar vi på hur man kan registera besök från SharePoint in i vårt besökssystem.